Articles

dijous 3 d'abril de 2014 | Gestió empresarial

Els costos de personal

Els costos de personal són una de les despeses principals d'una empresa i, alhora, una de les més difícils de calcular i controlar

Els costos de personal

Les dues grans despeses de personal per a l'empresa són el salari i la Seguretat Social. El salari es divideix en:

  • Salari brut: integrat per la retribució bruta mensual.
  • Salari net: la quantitat efectiva que s'abona als treballadors, després de descomptar-ne la part proporcional d'IRPF i la Seguretat Social.

Pel que fa a la Seguretat Social, les empreses han de fer front al pagament d'un percentatge de l'import del salari brut mensual per complir les seves obligacions amb la Seguretat Social. Aquest percentatge oscil·la entre un 31% i un 35% del salari brut.

A més d’aquests dos grans costos, un treballador disposa d'unes vacances anuals pagades. L'empresa ha de tenir en compte aquest fet en els casos en què el treballador hagi de ser substituït durant aquest període.

D’altra banda, la contractació implica fer-se càrrec d'una assegurança anual que cobreixi els possibles accidents laborals i l’obligació de complir la legislació en prevenció de riscos laborals.

L'empresa ha de tenir present també que hi ha la possibilitat que en algun moment es pugui produir un acomiadament improcedent d'un treballador amb contracte indefinit.

La vostra empresa es pot acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

 • Persones amb discapacitat.
 • Persones en risc d’exclusió social o destinatàries de la renda mínima d’inserció.
 • Persones de més de 45 anys en situació d’atur.
 • Joves de 16 a 30 anys en situació d’atur.
 • Dones i víctimes de la violència masclista.
 • Bonificacions de quotes per a la transformació de contractes de pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.
 • Víctimes del terrorisme.

Per a més informació sobre les bonificacions per a la contractació podeu veure aquest enllaç

També podeu saber més sobre la contractació de treballadors aquí

Autor: Sandra Garrusta

Tècnica en Creació i Consolidació d'Empreses a l'Ajuntament del Masnou 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

http://www.casadelmarques.cat

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

També et pot interessar

Agenda