Articles

diumenge 29 d'octubre de 2017 | Legislació

Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom.

Resum de les principals novetats de la nova llei que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2018

Llei 6/2017, de 24 d\'octubre, de reformes urgents del treball autònom.
 • Bonificació de la quota d'autònoms durant el període de descans per paternitat i maternitat que tingui una durada d'almenys 1 mes, li serà aplicable una bonificació del 100% de la quota d'autònoms, que resulti d'aplicar a la base mitjana dels 12 mesos anteriors, el tipus de cotització establert com a obligatori.
 • Bonificació de la quota d'autònoms per a les mares que cessen el seu treball com a autònomes i es reincorporen en els 2 anys següents a la data del cessament. La bonificació serà de 50 € durant 12 mesos (si trien la base mínima de cotització) o de 80% de la quota (si trien una base superior a la mínima de cotització).
 • Acceptació com a deducció en l'IRPF de les despeses de manutenció de les persones autònomes en estimació directa simplificada, amb el límit de 26,67 €/diaris, i sempre que paguin en els establiments d'hostaleria per mitjans electrònics.
 • Possibilitat de la contractació indefinida per part de la persona treballadora autònoma com a treballadors/es per compte aliè del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, donarà 4 dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos.
 • Elevació de l'edat dels/les fills/es de fins a 12 anys, perquè la persona autònoma pugui accedir a la bonificació per la cura de familiars.
 • A l'efecte d'acollir-se a les bonificacions per altes d'autònoms familiars col·laboradors, s'inclou a la parella de fet que acreditin, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria d'una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents.
 • Accés a la formació professional per a les persones autònomes per a això, les organitzacions intersectorials representatives d'autònoms i de l'economia social participaran en la detecció de necessitats, disseny, programació i difusió de l'oferta formativa per a treballadors autònoms.
 • Reconeixement de l'accident in itinere. A aquests efectes s'entendrà com a lloc de la prestació l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l'activitat econòmica a efectes fiscals.
 • Comptabilització del cobrament del 100% de la pensió de jubilació amb l'exercici de l'activitat com a autònom/a, si s'acredita tenir contractat, almenys, a una persona treballadora per compte d'altre.
 • Acceptació com a deducció en l'IRPF del 30% de les despeses dels subministraments d'aigua, llum, gas, telefonia i internet dels/les autònoms/es que treballen des de casa.
 • S'amplia de sis a dotze mesos la tarifa plana de 50 € mensuals i es redueix de cinc a dos anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder beneficiar-se. Per al cas d'haver gaudit de la tarifa plana en un període d'alta anterior, el temps exigit de no cotització s'amplia a tres anys.
 • Implantació del sistema per temps de cotització, fins a tres altes i baixes en l’any natural no es cotitzarà el mes complet perquè es faran efectives en el dia exacte de la sol·licitud.
 • Ampliació del nombre de terminis per canviar la base de cotització, passant de dues vegades a quatre vegades anuals.
 • En els supòsits de pluriactivitat, la devolució de l'excés de cotització de l'autònom/a, es realitzarà d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social en els quatre primers mesos de l'any.
 • En el cas de les persones autònomes que l'any anterior haguessin tingut 10 o més treballadors/es contractats/des, es preveu que aquesta base de cotització sigui determinada cada any als Pressupostos Generals i deixi d'estar vinculada al grup 1 de cotització del Règim General.
 • S'estableix l'obligatorietat de la domiciliació del pagament de les quotes d'autònoms.
 • Implantació d'un sistema progressiu de pagament de recàrrecs per retard en el pagament de la quota d'autònoms del 10% durant el primer mes i del 20% a partir del segon mes.

Autor: Albert Garcia Vilà

Tècnic en Creació i Consolidació d'Empreses a l'Ajuntament del Masnou 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

www.casadelmarques.cat

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

També et pot interessar

Agenda