Articles

divendres 21 de març de 2014 | Emprenedoria

Per què és important fer un bon pla d’empresa?

Per què és important fer un bon pla d’empresa?

En un pla d’empresa, s’hi han de recollir totes les dades i els elements necessaris per avaluar la viabilitat del projecte d’un punt de vista econòmic, tècnic i financer. Aquest document serà la base per decidir si el projecte és prou sòlid per crear l’empresa, o bé si és necessari reconduir-lo o abandonar-lo definitivament.

Això suposa redactar un document en què es plasmarà la recerca d’informació en diferents àmbits, la descripció d’una sèrie de processos, com per exemple, l'estructura del servei o del procés de producció, la realització d’un estudi de mercat i les seves conclusions, l’establiment d’estratègies de vendes, la definició de l’organització interna, el càlcul de la inversió inicial... Tota aquesta informació permet a la persona emprenedora fer una anàlisi de la seva idea de negoci, i valida la idoneïtat de l’activitat, de l’estratègia comercial, la localització i la influència geogràfica del negoci, així com del moment de llançament del projecte.

Realitzar un pla d’empresa no és obligatori, però si que és molt recomanable. Per aquest motiu, un bon pla d’empresa neix de la reflexió, l’estudi i el desenvolupament d’una idea de negoci. No s’ha de córrer a l’hora de fer el pla d’empresa, ja que aquesta és la primera inversió, i potser la més important, que realitza per al nou negoci.

Un pla d’empresa és una eina imprescindible per obtenir finançament. En el cas que es vulgui sol·licitar una subvenció, cal tenir en compte que un dels requisits que sempre es demana és que es disposi d’un pla d’empresa; per tant, cal tenir un bon document per optar a obtenir-la. En qualsevol cas, el pla d’empresa ha de convidar la persona que l’està llegint a continuar fins al final; per tant, és important que en facilitem la lectura i la fem atractiva. Cal utilitzar, doncs, un cos de lletra gran, deixar espais en blanc entre paràgrafs, utilitzar els punts i a part, material de suport gràfic per acompanyar qualsevol explicació (taules, fotografies, gràfics…).

Un cop l’empresa s’ha posat en funcionament, el pla d’empresa ha de servir com a eina de planificació i de seguiment. A partir d’aquest document, es poden detectar les desviacions que es produeixin en relació amb els objectius inicials i es poden utilitzar aquestes dades per prendre decisions.

A continuació, us detallem deu raons per elaborar el pla d'empresa:

  • Posar per escrit la idea empresarial o el projecte.
  • Verificar si es disposa de tota la informació necessària per realitzar el projecte.
  • Ordenar sistemàticament les idees per tal d’obtenir una visió de conjunt.
  • Ampliar i millorar el projecte.
  • Comprovar si les hipòtesis considerades són vàlides.
  • Aprendre a gestionar el projecte i aconseguir una major implicació de l’equip promotor.
  • Analitzar la viabilitat del projecte per tal de reduir el marge de risc que suposa la inversió inicial.
  • Decidir si s’emprèn el projecte o no, tenint en compte totes les variables.
  • Presentar un dossier sòlid descriptiu del projecte per sol·licitar ajuts públics o suport financer.
  • Tenir una guia del projecte per poder prendre les decisions correctes un cop es posi en marxa.

Autor: Sandra Garrusta

Tècnica en Creació i Consolidació d'Empreses a l'Ajuntament del Masnou 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

http://www.casadelmarques.cat

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

També et pot interessar

Agenda