Articles

dilluns 31 d'agost de 2015 | Gestió empresarial

Com fer una factura?

Quin ha de ser el contingut mínim? Com aplicar l'IVA? Quan fer la retenció d'IRPF?

Com fer una factura?

Com a empresa o professional autònom estàs obligat a emetre i entregar factura en totes les operacions d’entrega de béns o prestació de serveis que realitzis en la teva activitat. A més, sempre s’han de conservar còpies de totes les factures emeses i també de les rebudes. Normalment, però , no s’està obligat a emetre factures en els règims especials d’IVA: recàrrec d’equivalència, règim simplificat (excepte quan el càlcul del mòdul és determinat pel volum d’ingressos) i règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.  

Quines dades ha de contenir una factura?

Una factura ha de reflectir totes aquestes dades:

 • Número de factura, s’ha d’assignar un número a cadascuna de les factures emeses, han de ser números correlatius i poden establir-se les sèries que es considerin oportunes en el cas de diversos establiments, tipus de serveis diferents o factures rectificatives. Normalment s’inicien les series de manera anual.
 • Data d’emissió, la correlació en el número de la factura ha de ser coherent amb la correlació de la data.
 • Dades del destinatari: Nom i cognoms o raó socials complerta, NIF o CIF i domicili.  
 • Concepte / Descripció de l’operació i l’import de la base imposable corresponent al preu de l’operació. En aquesta informació s’ha d’incloure el preu unitari de cadascuna de les operacions i qualsevol descompte o rebaixa.
 • El tipus impositiu d’IVA que s’hagi d’aplicar i el seu import. Es sumarà a la base imposable.
 • La retenció d’IRPF, si procedeix (per exemple amb els professionals), i el seu import. Es restarà de la base imposable.
 • L’import total a pagar.
 • La data d’execució de l’operació o del pagament avançat si és que no és la mateixa que la d’emissió.

 

Tipus impositiu d’IVA 

L’IVA és l’impost que carreguem en les factures al client, però que no és nostre, si no que el recaptem del client per donar-li posteriorment a Hisenda.

El percentatge d’IVA que hem de carregar en les factures, de manera general és del 21%. Encara i així, també existeix l’IVA reduït (10%) per determinats productes i serveis (transport de passatgers, hostaleria, entrades a museus, recollida de residus, tractament d’aigües residuals,...) i un IVA superreduït (4%) per l’alimentació bàsica (llet, pa, ous, fruita, verdura, cereals,...), per material escolar, medicaments, alguns productes i serveis orientats a persones dependents,...

A més hi ha una sèrie d’activitats que estan exemptes d’IVA, en aquest cas s’ha d’informar en la factura de que existeix aquesta exempció i de l’article de la llei d’IVA que la regula (Llei 37/1992, de 28 de desembre, article 20). Són activitats exemptes d’IVA:

 • L’educació de la infància i la juventit fins a postgrau. Ensenyament d’idiomes i formació i reciclatge professional.
 • L’assistència mèdica i serveis sanitaris
 • Els serveis professionals que es prestin per artistes plàstics, escriptors, compositors, traductors,...
 • Els serveis relacionats amb les assegurances
 • Els serveis de mediació financera a persones físiques.
 • El lloguer d’habitatge i determinades entregues de terrenys i edificacions
 • L’entrega de segells i material timbrat

 

 

L’IRPF en les factures

Les retencions de l’IRPF son quantitats de diners avançades a Hisenda en previsió del resultat esperat en la declaració de la renda o IRPF. Els professionals autònoms (activitats professionals i artístiques) han de incloure de manera general retencions d’IRPF en les seves factures a empreses i a altres autònoms (no a persones físiques). Els percentatges a aplicar són:

 • Activitats professionals: des del 12 de juliol de 2015 ha entrat en vigor una reforma pel qual la retenció a aplicar és del 15% de manera general. 
 • Nous autònoms en activitats professionals: 7% l’any d’inici de l’activitat i el dos següents (només quan en l’any anterior no s’hagin realitzat activitats professionals), mesura que ha entrat en vigor el 12 de juliol també. 
 • Autònoms amb rendiments inferiors a 15.000 euros anuals: 15% (aplicat des del 4 de juliol de 2014) 
 • Activitats ramaderes de porcí i avicultura: 1%
 • Activitats agrícoles i restants activitats ramaderes: 2%
 • Activitats forestals: 2%

Els professionals autònoms estaran exempts de fer les declaracions trimestrals d’IRPF (model 130), quan més del 70% de les seves factures apliquin retencions.

 

Autor: Sandra Garrusta

Tècnica en Creació i Consolidació d'Empreses a l'Ajuntament del Masnou 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

http://www.casadelmarques.cat

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

També et pot interessar

Agenda