El dia 6 de març, s’ha obert la convocatòria per la concessió de subvencions pel foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball per empreses del municipi.

La convocatòria d’ajuts és realitza per a les següents línies, d’acord a les línies contingudes a l’art. 4 de les bases específiques reguladores:

a) Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials.  L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi.

b) Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi.

c) Línia 4. Promoció comercial i digitalització. L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats i associacions que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin tots i cadascun dels següents requisits generals:

  1. Trobar-se degudament constituïdes.
  2. Tenir el domicili social o bé disposar d’un local comercial, de serveis o industrial amb activitat al terme municipal del Masnou.
  3. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  4. No ser deutores de l’Ajuntament del Masnou per cap concepte.
  5. Estar en possessió de la llicència o autorització que correspongui segons l’activitat desenvolupada.

 

Així mateix, les empreses sol·licitants hauran de complir els requisits específics que s’indiquen a les bases específiques reguladores per a les línies 2 i 3.
 

Com es fa?

Cal presentar la sol·licitud al Registre general de l’Ajuntament del Masnou (OAC), que la trametrà al departament corresponent, o bé es pot presentar telemàticament la instancia normalitzada signada electrònicament i adjuntar-hi els formularis específics PE01 ( Sol·licitud de subvenció foment local ), la documentació general (art.9 de les bases reguladores), la documentació específica que correspongui i la memòria descriptiva si escau o bé el formulari PE02 ( Sol·licitud model guió memòria descriptiva).

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 6 de març de 2019 i finalitzarà el dia 4 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Centre d’Empreses Casa del Marquès.

Comparteix