S’han publicat les bases reguladores de les subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç – NextGenerationEU. L’ajut té per objectiu impulsar la competitivitat i la modernització del sector a través de la transformació digital de les petites i mitjanes empreses.

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 15 de desembre de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023. El procediment de concessió és el de concurrència competitiva i es valoraran els criteris d’atorgament recollits en les bases, sent necessari obtenir un mínim de 25 punts sobre 100 per optar a l’ajut.

Tenen la condició de beneficiaries de les subvencions:

 • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el regim especial de persones treballadores per compte propi o autònom, titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta al cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris

L’activitat principal del negoci haurà de correspondre amb alguna de les activitats corresponents a les activitats (CNAE 2009): CNAE 45 i CNAE 47.

Pel que fa a les empreses de comerç, la persones beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d’adjuntar en la sol·licitud l’informe de resultat de la diagnosi TIC del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Les actuacions subvencionables seran les següents:

Empreses de comerç

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida.

Entitats i associacions de comerç

 • Millora de l’atenció, relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització
 • Inversió en canals digitals de les associacions
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
 • Mètriques i anàlisis de mercat
 • Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 • Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats a la venda online.

La inversió mínima és de 2.000 euros.

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

Les actuacions subvencionables s’hauran d’haver executat entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Per a més informació els següents enllaços:

Canal Empresa: https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_subvencions_2022_next_generation

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943698

Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944630

Comparteix