Sota el lema “El Masnou, terra de mar”, l’Ajuntament està duent a terme un ambiciós projecte de recuperació del patrimoni local. La idea principal és que, en acabar, alguns dels edificis i espais més emblemàtics de la història i la cultura del municipi esdevinguin espais centrals de l’activitat social, tant per als habitants de la vila com per als visitants i turistes. El pressupost total del projecte és de 640.000 euros, la meitat dels quals (320.496 euros) se sufragaran amb la subvenció dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) que es van adjudicar a l’Ajuntament l’estiu del 2012. La resta del finançament del projecte ve de la Diputació de Barcelona, a través del programa Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per un valor de 189.000 euros. En el projecte s’imputen les obres ja realitzades amb anterioritat a la Casa de Cultura per un valor de 131.000 d’euros, de manera que queda cobert el 100% del finançament del projecte.

Tres llocs emblemàtics
La Casa de Cultura, el parc del Llac i la Mina Museu seran rehabilitats i adequats per a la seva nova funció de focus culturals i dinamitzadors. De la unió d’aquests espais sobre el plànol es crea un eix de patrimoni que recorre gairebé tot el municipi. Per això, una part destacada dels esforços s’adreçarà a la dinamització d’aquest itinerari, amb elements museístics i de comunicació capaços de comunicar i posar a l’abast de la ciutadania els recursos i les riqueses de cada un d’aquests espais patrimonials.
A la Casa de Cultura s’està duent a terme la restauració de les pintures murals i la rehabilitació arquitectònica de l’edifici, que donaran com a resultat l’adaptació d’aquest espai a usos que posaran de relleu el patrimoni local. L’equipament resultant es compondrà d’un punt d’atenció al públic i d’informació cultural, un espai expositiu per a obres de gran format, una sala d’exposicions temporals, dues sales per a l’exposició de la col·lecció d’art del segle XIX municipal i una pinacoteca, a més d’espais d’ús intern. Les millores a la Casa de Cultura tenen un pressupost de 381.000 euros.
Al parc del Llac, ubicat al costat de la Casa del Marquès, s’hi duran a terme tasques de millora dels jardins i de recuperació de la vegetació, se’n milloraran les instal·lacions i els paviments, i s’hi instal·laran elements informatius de divulgació del patrimoni del parc. Tot plegat, amb l’objectiu de revitalitzar aquest jardí neoclàssic. Els treballs han estat pressupostats en 61.990 euros.
El tercer espai inclòs dintre del projecte és la Mina Museu, a la qual s’accedeix des de l’entrada que hi ha a la plaça d’Ocata. Aquesta ha estat la primera part del projecte que ja ha finalitzat. S’hi han resolt els problemes de filtracions d’aigua, i se n’ha arranjat el terra amb sauló i els llums malmesos. Ara per ara, només hi manca la instal·lació dels nous elements divulgatius i museístics que substituiran els que ja hi havia, ja que s’havien deteriorat pel pas del temps. Aquestes intervencions tenen un cost de 19.328 euros.

“El Masnou, terra de mar”
Amb aquesta recuperació es vol millorar la difusió de la riquesa de la vila per incrementar l’activitat cultural i social al seu voltant, amb la promoció turística que en pot derivar. Per aquest motiu, les estratègies de dinamització, visibilització i comunicació a l’entorn d’aquests espais esdevenen un aspecte molt destacat. Tant els visitants habituals dels espais com els ocasionals i els turistes podran veure-hi nous elements informatius sobre les característiques i les riqueses de cada espai.
Un altre dels punts en què fa incidència el projecte és que es tracta d’una intervenció unitària, és a dir, on es deixa de manifest la pertinença dels tres espais a una història i una evolució social comunes. Per això, tot plegat es presenta com un eix patrimonial que és l’inici d’una idea global i que es resumiria amb el lema “El Masnou, terra de mar”, ja que recull els elements i les evocacions que formen part del tarannà de la vila.

Comparteix