Enllaços recomanats

Nom Enllaç Sector
ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l'empresa http://accio.gencat.cat/cat/ Organismes oficials
Agència espanyola de Protecció de Dades Personals https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php Organismes oficials
Ajuntament del Masnou http://www.elmasnou.cat Organismes oficials
Bonificacions de la Seguretat Social http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf Organismes oficials
Canal Empresa http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa Organismes oficials
Catalunya Emprèn http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/ Emprenedoria
CECAT - Centre de Coordinació Operativa de Catalunya - Protecció civil - preguntes sobre les restriccions d'activitatd per la COVID-19 http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200326-15h_corregit.pdf PE Mesures sociolaborals
CIRCE - Punt PAE http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx Emprenedoria
Consell de Relacions Laborals de Catalunya: recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf PE Mesures sociolaborals
Creació de cooperatives exprés http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/_treb_economia_cooperativa/_treb_vols_crear_una_cooperativa_o_una/ Emprenedoria
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ Organismes oficials
Diputació de Barcelona, Servei de Teixit Productiu http://www.diba.cat/es/web/promoeco/teixit/default Organismes oficials
El Govern de la Generalitat constitueix el fons de garantia per a la línia ICF-Avalis Liquiditat amb una dotació de 750 milions d’euros https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/govern-generalitat-constitueix-fons-garantia-linia-icf-avalis PE Mesures fiscals
Epígrafs de l'IAE www.epigrafesiae.com Emprenedoria
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat Organismes oficials
Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania davant la crisi sanitària ocasionada pel Covid19 https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/PMF_Ciutadania_24_03_2020.pdf PE Mesures sociolaborals
Institut Català de Finances http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa Organismes oficials
Material Divulgatiu: Contenir el Coronavirus és responsabilitat de tothom 15032020 https://mail.elmasnou.cat/owa/redir.aspx?C=UxQFoADBkI9W62k7ja7EDabUsJtEKgJC2CxMQG9irq6h1UXdlNTXCA..&URL=http%3a%2f%2fcanalsalut.gencat.cat%2fweb%2f.content%2f_A-Z%2fC%2fcoronavirus-2019-ncov%2fmaterial-divulgatiu%2fcontenir-el-coronavirus-es-responsa PE Mesures sanitàries
Material Divulgatiu: Distància de Seguretat https://mail.elmasnou.cat/owa/redir.aspx?C=LYjBMuuKWVpMlyygiKDSimelh5SpARgUwPx4RbF74FyPig2UktTXCA..&URL=http%3a%2f%2fcanalsalut.gencat.cat%2fweb%2f.content%2f_A-Z%2fC%2fcoronavirus-2019-ncov%2fmaterial-divulgatiu%2fcartell-distancia-seguretat.pdf PE Mesures sanitàries
Material Divulgatiu: Mesures de seguretat a tenir en compte quan es va a comprar 14032020 https://mail.elmasnou.cat/owa/redir.aspx?C=VcBWPLOYMCTDe7ASQD2Lr7oqOgFa8L9JYQSCxVY-5tCh1UXdlNTXCA..&URL=http%3a%2f%2fcanalsalut.gencat.cat%2fweb%2f.content%2f_A-Z%2fC%2fcoronavirus-2019-ncov%2fmaterial-divulgatiu%2fcartell-ciutadania-supermercats.pdf PE Mesures sanitàries
Mesures laborals aprovades al Consell de Ministres extraordinari - 27 de març de 2020 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200327.aspx#LABORAL PE Mesures sociolaborals
Normativa de seguretat alimentària en l'àmbit del comerç minorista i de la restauració http://www.diba.cat/es/web/salutpublica/seguretat_alimentaria_normativa Comerç
Oficina espanyola de Patents i Marques https://www.oepm.es/es/index.html Emprenedoria
PIMEC: Informació, recursos i protocol de prevenció davant el Coronavirus SARS-COV-2 Aspectes Jurídics i Laborals. 30032020 https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus#juridic PE Mesures sociolaborals
PIMEC: Informació, recursos i protocol de prevenció davant el Coronavirus SARS-COV-2 Aspectes Fiscals 30032020 https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus#juridic PE Mesures fiscals
Programa Emppersona http://www.fundaciopimec.org/ca/programes/emppersona Emprenedoria
Programa Reempresa http://www.reempresa.org/elmasnou/ Emprenedoria
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
Registre Mercantil Central http://www.rcm.es Organismes oficials
SEPE, consulta sobre prestacions https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/DCAction.do Emprenedoria
Servei Català d'Ocupació http://www.oficinadetreball.cat Organismes oficials

Agenda