La Llei 27/2014, de 27 de novembre, que regula en nou Impost sobre Societats ha introduït canvis molt importants i transcendents en la tributació de les societats civils particulars (SCP), que començaran a ser efectius a partir de l’1 gener de 2016.

 

Fins ara el resultat obtingut per les SCP, el seu benefici, es distribuïa entre els socis en funció del seu percentatge de participació, i es tributaven en els corresponents IRPF dels socis.  A partir de l’1 de gener de 2016 la llei 27/2014 del Impost de Societats inclourà les societats civils en aquest règim fiscal. Això afecta a les societats civils que tenen objecte mercantil, és a dir, que tenen una activitat econòmica (queden excloses les activitats agrícoles o ramaderes). Així doncs, el tractament fiscal, i per tant les exigències de comptabilitat, seran les mateixes a partir de 2016 per a les SCP que les que existeixen actualment per a les SL o per a les SA.

 

Davant d’aquesta situació, que suposa canvis molt grans i importants per a les SCP i pels seus socis, la pròpia llei preveu un règim transitori pel qual durant el present any 2015 i també el proper 2016 es poden prendre mesures per a dissoldre i liquidar la SCP i/o continuar l’activitat econòmica mitjançant altres opcions jurídiques i fiscals diferents, com pot ser la constitució d’una societat limitada (SL) de caràcter mercantil, o cadascun dels socis per separat com a persona física per compte propi (autònom).

Si s’opta per la liquidació s’estableix una exempció en la liquidació d’impostos per aquestes operacions de dissolució i liquidació.

 

En definitiva, a partir del 2016 les societats civils estaran obligades a fer comptabilitat i moltes d’altres obligacions que fins ara no tenien. Per tant, no tindran tants avantatges com fins ara però obtindran la responsabilitat il·limitada dels socis. Cal esperar que la normativa fiscal i mercantil determini quines seran les obligacions mercantils de les societats civils, com s’aplicarà el règim fiscal dels administradors, entre d’altres coses.

Comparteix