El passat 18 de març de 2020 es va publicar al BOPB la convocatòria de subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, de les línies 1, 2, 3 i 4 per a l’any 2020 en règim de concurrència competitiva.

 

La convocatòria d’ajuts es realitza per a les següents línies, d’acord a les línies contingudes a l’art. 4 de les bases específiques reguladores:

a) Línia 1. Inversions eb locals. L’objecte de les subvencions és fomentar la realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials situats al terme municipal del Masnou, per tal de contribuir a la consolidació del teixit productiu local i al desenvolupament econòmic i comercial del municipi.

a) Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials.  L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi.

b) Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi.

c) Línia 4. Promoció comercial i digitalització. L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats i associacions que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin tots i cadascun dels següents requisits generals:

  1. Trobar-se degudament constituïdes.
  2. Tenir el domicili social o bé disposar d’un local comercial, de serveis o industrial amb activitat al terme municipal del Masnou.
  3.  Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  4. No ser deudores de l’Ajuntament del Masnou per cap concepte.
  5. Estar en possessió de la llicència o autorització que correspongui segons l’activitat desenvolupada.      

 

Així mateix, les empreses sol·licitants hauran de complir els requisits específics que s’indiquen a les bases específiques reguladores per a les línies 2 i 3.

 

Quan es pot sol·licitar?

Us informem que resta obert el termini per presentar les sol·licituds de participació per a aquesta convocatòriaEls possibles beneficiaris podran presentar les seves sol·licituds en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aixecament de la suspensió de terminis dictada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària per la COVID-19 o les seves pròrrogues. 

 Podeu consultar el detall de les característiques del tràmit al catàleg de tràmits del web de l’Ajuntament del Masnou.

 

Alhora, en aquesta mateixa comunicació s’adjunta un document resum d’aquesta convocatòria per facilitar la presentació de les sol·licituds.

 

Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que, complementàriament a les mesures urgents extraordinàries adoptades per l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per pal·liar els efectes negatius que la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 està provocant en l’economia local, el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 20 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a establiments afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Una vegada aprovat l’expedient amb caràcter definitiu, la Junta de Govern Local aprovarà la convocatòria corresponent. 

 

L’equip tècnic del Centre d’Empreses de la Casa del Marquès està a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb els assumptes esmentats amb anterioritat a la bústia de correu electrònic casadelmarques@elmasnou.cat.

   

Comparteix