Objecte i finalitat de les subvencions:

D’acord amb el que s’indica a les Bases específiques, l’objecte de les subvencions és compensar pèrdues específiques i quantificables originades per la suspensió d’activitats comercials, d’hostaleria i de restauració derivades de l’aplicació de l’article 10 del Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o d’altres mesures similars que puguin prendre les les autoritats competents pel mateix motiu d’emergència sanitària.

 

En concret, les subvencions s’articulen en tres línies:

a) Línia 1. Ajuts al manteniment del teixit empresarial del Masnou, que tenen per objecte donar suport econòmic al manteniment de l’activitat econòmica local que han hagut de tancar en aplicació del Reial Decret 463/2020. 

a) Línia 2. Ajuts destinats al manteniment de l’ocupació al Masnou, que tenen per objecte donar suport econòmic a les empreses locals que han hagut de tancar en aplicació del Reial Decret 463/2020 i que, tot i això, han mantingut contractat com a mínim el 50% del personal que hi treballava amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, sense modificar llurs condicions laborals anteriors.

b) Línia 3. Ajuts destinats al suport a l’adequació i la reorientació d’activitats. L’objecte d’aquesta línia és donar suport econòmic a activitats econòmiques que amb motiu de normatives derivades de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 han de realitzar adequacions als establiments i compres de material de seguretat i prevenció, o bé que han hagut de reorientar els seus productes o serveis.

Les empreses o persones empresàries beneficiàries d’aquests ajuts poden presentar una sol·licitud per cadascuna de les línies i poden optar als imports màxims individuals de subvenció de 1500 euros per a les línies 1 i 2 i de 1000 euros per a la línia 3.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica al municipi del Masnou i que reuneixin els següents requisits generals:

 1. Trobar-se degudament constituïdes per a l’exercici de l’activitat.
 2. Disposar d’un establiment que hagi estat objecte de suspensió d’activitat amb motiu de l’aplicació del Reial Decret 463/2020 o d’altres disposicions acordades amb la mateixa finalitat de resposta a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 3. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 4. No ser deudores de l’Ajuntament del Masnou per cap concepte.
 5. Estar en possessió de la llicència o autorització que correspongui segons l’activitat desenvolupada.
 6. No han d’haver realitzat cap acomiadament, durant el període de vigència de l’estat d’alarma, que hagi estat qualificat d’improcedent o nul per un òrgan judicial.
 7. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.    

Com es fa? 

 1. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació complementària i de la documentació justificativa de la despesa s’ha de presentar telemàticament al registre de l’Ajuntament del Masnou. 
 2. Es pot presentar una sol·licitud a cadascuna de les línies objecte de convocatòria; en cas de presentació de més d’una sol·licitud per una mateixa línia es considerarà únicament la darrera registrada.
 3. La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.
 4. Els formularis s’han de signar amb certificat digital.
 5. Cal complimentar els formularis específics d’aquesta subvenció i, amb la documentació, presentar-los adjunts mitjançant instància genèrica

Quan es pot sol·licitar?

1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 10 de juny i acaba el divendres 30 d’octubre de 2020.

2. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació complementària i de la documentació justificativa de la despesa s’ha de presentar telemàticament al registre de l’Ajuntament del Masnou.

3. Es pot presentar una sol·licitud a cadascuna de les línies objecte de la convocatòria, en cas de presentació de més d’una sol·licitud per una mateixa línia es considerarà únicament la darrera registrada.

4. Els formularis normalitzats per a la sol·licitud seran disponibles al catàleg de tràmits del web municipal  (www.elmasnou.cat).

 

enllaç al tràmit per sol·licitar els ajuts

 

Alhora, en aquesta mateixa comunicació s’adjunta un document resum d’aquesta convocatòria per facilitar la presentació de les sol·licituds.

 

L’equip tècnic de Promoció Econòmica està a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb els assumptes esmentats amb anterioritat a la bústia de correu electrònic p.economica@elmasnou.cat.

 

Comparteix